1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost MOREX, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 481, Morkovice - Slížany PSČ 768 33, IČO 48533157, DIČ CZ48533157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 10975 (dále jen „prodávající“), a kupujícího pro nákup v internetovém obchodě pod adresou: www.morex.cz, telefon 573 371 044, e-mail info@morex.cz.

1.2. V případě, kdy kupující je spotřebitel, tedy fyzická osoba, která při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání, řídí se kupní smlouva těmito obchodními podmínkami. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to především jeho ustanoveními upravujícími spotřebitelskou smlouvu, a rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.3. Jestliže kupující není spotřebitel, řídí se kupní smlouva těmito obchodními podmínkami s výjimkou ustanovení čl. 2.6, čl. 4, čl. 5.1.2, čl. 5.1.3, čl. 5.1.4 a čl. 6.7, přičemž ustanovení čl. 5.2 a čl. 5.3 se použije pro účely uplatnění práv z vad přiměřeně.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami účinnými v den odeslání objednávky kupujícím.

2. Uzavření smlouvy 

2.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu předat zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

2.2. Kupující předkládá prodávajícímu objednávku na zboží na formuláři vystaveném na stránkách internetového obchodu tak, že zašle vyplněný objednávkový formulář prostřednictvím webové stránky www.morex.cz, www.pedig-pouti.cz. Doručená vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, a to zasláním potvrzovacího e-mailu kupujícímu nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od doručení objednávky. Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit či rušit jen dohodou obou stran. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat.

2.3. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy.

2.4. V případě, že objednané zboží prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující neprodleně vyrozuměn; pokud kupující neakceptuje sdělenou dobu dodání zboží či nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že zboží prodávající nemá na skladě a není ani schopen jeho dodání zajistit (o čemž bude kupující taktéž vyrozuměn), jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit. Pokud je u zboží v internetovém obchodě zobrazena zjevně chybná cena bez výslovného uvedení, že se jedná o mimořádnou akci či slevu, k uzavření kupní smlouvy ani doručením potvrzení obdržení objednávky nedojde; kupující bude v takovém případě kontaktován a případný nákup daného zboží s ním bude dohodnut individuálně.

2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující může po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrzení obdržení objednávky až do převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku), a to např. zasláním e-mailu na adresu morex@post.cz. Pro toto odstoupení může kupující také využít formulář prodávajícího pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu. V případě, že již byla kupujícím zaplacena kupní cena za zboží, budou mu přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny. Pro případ, že zboží již bylo expedováno, pak jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

2.7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím, a to i tehdy, když mu prodávající umožní věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.

2.8. Informace o nabízeném zboží a materiálech jako je váha, rozměr, skladová zásoba jsou pouze orientační vzhledem k přírodnímu charakteru nabízeného materiálu nebo ruční výrobě zboží. Nelze je považovat za závazné.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3. Platba za zboží a způsoby jeho dodání

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny najdete v odkazu: Doprava a platba
 

3.1. Kupní ceny jsou uváděny včetně DPH. DPH nebude účtováno kupujícím s platnou registrací plátce daně z přidané hodnoty se sídlem a místem dodání v zahraničí, a to jak v zemích EU tak mimo ně. Kupující musí prodávajícímu splnění této podmínky prokázat, přičemž místo registrace kupujícího musí souhlasit s údajem o registraci uveřejněným na webových stránkách systému VIES.

Kupní cena je považována za uhrazenou připsáním celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

3.2. Pokud je zásilka viditelně poškozena při převzetí, tak ji prosím -  převezměte s výhradou.
Pokud najdete poškozené zboží po rozbalení, tak odešlete fotografii a soupis na e-mail morex@post.cz a to do 7 dnů.

3.3. Objednávky vyřizuje prodávající obvykle do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky nebo od připsání platby na účet prodávajícího. Obvyklá doba doručení zboží kupujícímu na území České a Slovenské republiky je následující pracovní den od předání smluvnímu přepravci. Nelze ji považovat za závaznou. V případě zpoždění zásilky lze podrobnější informace získat u přepravce na adrese: www.dpd.com

3.4. Doba doručení zásilky do jiných destinací je individuální a podrobnější informace lze získat u přepravce na adrese: www.dpd.com www.ppl.cz  www.zasilkovna.cz

3.5. V případě, že je vyřízená reklamace odeslána přepravní službou, je zapotřebí zkontrolovat, zda zásilka nejeví známky poškození, pokud je zjištěno poškození jejího obsahu až po rozbalení zásilky, doporučuje se kupujícímu, aby si ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci rozbalované zásilky a ponechal si obal zásilky včetně jeho výplní. Ihned po zjištění poškození rozbaleného zboží by měl kupující s dopravcem či doručující osobou sepsat zápis o škodě, a to v souladu s podmínkami doručujících subjektů nejpozději do 2 dnů. O podrobnějším postupu při vyřízení nahlášení škody na zásilce doručující službě se reklamující může informovat přímo u konkrétního doručujícího subjektu nebo také u prodávajícího.

3.6. Místem osobního odběru je sklad prodávajícího na adrese Nádřažní 481, Morkovice - Slížany, PSČ 768 33. Při osobním odběru zboží, jestliže jeho cena není hrazena hotově při vyzvednutí, je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

3.7. Dárkové poukazy lze uplatnit na e-shopu i u osobního nákupu. Lze ho použít na všechny položky mimo knih. Dárce i obdarovaný je povinný uchovat poukaz tak, aby třetí osoba neměla přístup ke kódu poukazu. 

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu 

4.1. Kupující je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení lze prodávajícímu doručit na adresu sídla nebo na e-mail morex@post.cz. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud v jejím průběhu kupující odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu prodávajícím. Ke stažení zde. Kupující je v případě pochybností povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

4.2 V případě odstoupení od smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, odešle zboží s kompletním příslušenstvím na adresu sídla prodávajícího. Kupující zabalí zboží do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží. Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.3. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu (včetně zaplacené ceny za balení, platbu a přepravu zboží, kterou kupující zaplatil při dodání objednávky, nevztahuje se na náklady spojené s vrácením objednávky) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal, nejčastěji bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.4. Za odstoupení od smlouvy je rovněž považováno nepřevzetí zboží kupujícím.

4.5. V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, má prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.

4.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.Záruční a reklamační podmínky 

5.1. Úvodní ustanovení

5.1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2. Projeví-li se vada na věci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.1.3. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost na dobu 24 měsíců od převzetí věci. V jednotlivých případech může prodávající stanovit delší záruční dobu. V případě prodeje věci již použité se záruční doba, resp. doba pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na polovinu dle § 2168 občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje záruční a pozáruční servis.

5.1.4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající upozorňuje kupujícího, že běžná životnost výrobku může být kratší než stanovená záruční doba, přičemž opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (vyčerpání životnosti výrobku) není vadou, z níž by byl prodávající zavázán. U věcí prodávaných za nižší cenu (kategorie II. jakost) se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, záruka se nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží, vyplývá-li to z povahy věci. V uvedených případech nelze uplatnit práva z vad ve smyslu § 2165 občanského zákoníku a těchto podmínek.

5.1.5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil anebo způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nesprávného používání v rozporu s návodem k použití či účelem, pro které je zboží určeno, v důsledku nedostatečné údržby apod.

5.2. Postup při uplatnění reklamace

5.2.1. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna, nejpozději do konce reklamační lhůty.

5.2.2. Kupující může uplatnit reklamaci přímo u prodávajícího, a to v jeho provozovně na adrese Nádražní 481, Morkovice - Slížany, PSČ 768 33. Za účelem dohodnutí nejvhodnějšího postupu při uplatnění reklamace, způsob doručení zboží k reklamaci apod. je možné kontaktovat prodávajícího na tel. 573 371 044 nebo e-mailu morex@post.cz

5.2.3. Dle povahy reklamovaného zboží lze ve většině případů reklamaci uplatnit korespondenčně a zboží zaslat k reklamaci prostřednictvím přepravní služby. V takovém případě kupující zboží zabalí do obalu tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží. Společně s reklamovaným zbožím kupující zašle prodávajícímu sdělení o uplatnění reklamace s popisem vytýkaných vad, požadovaným způsobem vyřízení reklamace a platnými kontaktními údaji. Přijetí zboží k reklamaci je kupujícímu neprodleně potvrzeno prostřednictvím e-mailu.

5.2.4. Pokud kupující zboží reklamuje osobně, je s ním sepsán reklamační protokol o uplatnění reklamace, vytýkaných vadách a požadovaném způsobu vyřízení reklamace.

5.2.5. Pro vyřízení reklamace je kupující vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího, a to nejlépe dokladem o nákupu, který obdržel společně se zbožím.

5.2.6. Zboží je nutné reklamovat v úplném stavu s kompletním příslušenstvím a kupující je povinen předat zboží k reklamaci čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

5.3. Vyřízení reklamace

5.3.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

5.3.2. Alternativně může kupující v případě vady věci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (výměnu věci), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Je-li požadavek na výměnu věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.3.3. Vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu věci nebo její součásti, avšak tato výměna není možná (prodávající např. již dalšími kusy zboží nedisponuje), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

5.3.4. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže odstranit vadu na věci, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

5.3.5. V případě odstranitelné vady věci, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.

5.3.6. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5.3.7. U zboží, jehož hodnota je nižší než 100,- Kč, má kupující právo požadovat pouze přiměřenou slevu z kupní ceny. Není tím dotčeno právo na odstoupení od smlouvy.

5.3.8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má v takovém případě kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.

5.3.9. Kupující je o vyřízení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.

5.3.10. Pokud si kupující nevyzvedne zboží po vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude mu prodávajícím účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, je prodávající oprávněn zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

5.3.11. V případě důvodné (oprávněné) reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží.

5.3.12. V případě, že je vyřízená reklamace odeslána přepravní službou, je zapotřebí zkontrolovat, zda zásilka nejeví známky poškození, pokud je zjištěno poškození jejího obsahu až po rozbalení zásilky, doporučuje se kupujícímu, aby si ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci rozbalované zásilky a ponechal si obal zásilky včetně jeho výplní. Ihned po zjištění poškození rozbaleného zboží by měl kupující s dopravcem či doručující osobou sepsat zápis o škodě, a to v souladu s podmínkami doručujících subjektů nejpozději do 2 dnů. O podrobnějším postupu při vyřízení nahlášení škody na zásilce doručující službě se reklamující může informovat přímo u konkrétního doručujícího subjektu nebo také u prodávajícího.

6. Reklamace

6.1. Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

6.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, přičemž k rozhodování sporů z kupní smlouvy, jakož i ze vztahů, které s touto smlouvou souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na požádání je kupujícímu zaslána, a to na jeho náklady. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

6.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nádražní 481, Morkovice - Slížany, PSČ 768 33, e-mailová adresa morex@post.cz, telefon +420 573 371 044.

6.7. Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze mimosoudně řešit například prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) či prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line vytvořené Evropskou komisí https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS . Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách těchto subjektů prostřednictvím uvedených odkazů. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil se vzniklou situací na prodávajícího přímo, například prostřednictvím e-mailové adresy morex@post.cz.

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

6.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.6.2018